OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.kridove-kostky.cz zřízeném a provozovaném společností Wood Season s.r.o. (prodávající) se sídlem Šámalova 1130/62, 615 00 Brno, IČO 03317595. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících/spotřebitelů). Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších novel. 

Pojmy

  • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní či smlouva o dílo, při které smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující) a na druhé straně prodávající.
  • Prodávajícím je společností wood season s.r.o. se sídlem Šámalova 1130/62, 615 00 Brno, IČO 03317595.
  • Spotřebitel (kupující) internetového obchodu je nutno rozlišit na kupujícího, který je spotřebitel, a na kupujícího, který spotřebitelem není.
  • Kupující, který je spotřebitel, se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem.
  • Kupující který není spotřebitel, se rozumí podnikatelský subjekt, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztahy se tímto podnikatelským subjektem obchodními podmínkami v rozsahu, které se jej týkají a obchodním zákoníkem.

2. Způsob objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Závazným potvrzení se rozumí takto označené telefonnické či emailové potvrzení. Závazným potvrzením není rekapitulace objednávky, která přijde zákazníkovi automaticky na e-mail po odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

3. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do odpovídajícího stavu s kupní smlouvou. Pokud není takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil. 

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností, je kupující povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě, a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou. Přepravce je povinen na požádání počkat, nežli si kupující zásilku rozbalí a překontroluje.

4. Termín dodání zboží

Zboží, které je k dispozici skladem, bude doručeno kupujícímu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky kamkoli v České republice. Termín doručení zboží, které není k dispozici skladem, závisí především na možnostech distributora objednaného výrobku. Termín dodání bude v tomto případě stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, nejdéle však do 4 týdnů ode dne podání objednávky. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději následující pracovní den po podání objednávky. 

Ve vyjímečných případech se může stát, že zásilka není doručena v čase, který byl kupujícímu potvrzen prodávajícím. Toto se může stát pouze v případě zásahu nepředvídatelných událostí (porucha vozidla, vlivy počasí či nepředvídatelná dopravní situace). Pokud tato situace nastane, zajistí prodávající doručení zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Kupující souhlasí, že toto včasné nedoručení zásilky není považováno za rozpor s kupní smlouvou, pokud bylo způsobeno nepředvídatelnými událostmi.

5. Způsob úhrady a dodací podmínky

Dobírka + Hotovost

Kupující zaplatí kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží.

Bankovní převod

Po vybrání zboží a odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o tom na jaký účet a pod jakým variabilním symbolem provést platbu. V případě platby pomocí bankovního převodu počíná expediční lhůta běžet až po připsání celkové částky na účet prodávajícího.

V současné době tato lhůta představuje 1–3 dny.

6. Cena a způsob dopravy

Prodávající dopravuje zboží kupujícímu vlastní dopravou či pomocí smluvní přepravní společnosti. Volbu dopravy provádí zákazník v průběhu objednávky.

Způsob dopravy může být následně změněn dohodou obou stran. 

7. Odstoupení od kupní smlouvy 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Písemné odstoupení od smlouvy je možné také zaslat spolu se zbožím. 

Zboží, které bude kupující zasílat zpět na adresu prodávajícího, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace). Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Kupující by neměl zboží posílat na dobírku a doporučuje se jej pojistit.

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet).

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  • zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dlouhodobě dostupné

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 

8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Wood Season s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Wood Season s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Společnost Wood Season s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku, přípapdně jinou platnou právní úpravou.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 3.12.2012.